Image Alt
  /  Regulamin sklepu

I. Informacje ogólne
II. Warunki dokonywania zamówień
III. Zasady płatności
IV. Dostawa
V. Prawo odstąpienia od umowy
VI. Ochrona danych osobowych
VII. Świadczenie usług drogą elektroniczną
VIII. Reklamacja i zwrot towaru
IX. Postanowienie końcowe

 

Informacje ogólne

 1. Regulamin poniższy reguluje zasady dokonywania Zamówień w Sklepie Internetowym BOSKO Cosmetics pod adresem internetowym: https://bosko-cosmetics.com/
 2. Kontakt  ze sklepem internetowym możliwy jest pod adresem do korespondencji: Biuro Bosko Cosmetics, ul. Willowa 8/10 lok.40, 00-790 Warszawa; pod adresem siedziby wskazanym poniżej, adresem e-mail: office@bosko-cosmetics.com oraz pod numerem telefonu 22 46 34 726.
 1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

Sprzedawcy – rozumie się przez to firmę Bosko Cosmetics Piotr Człapski z siedzibą w Warszawie przy ul. Zwycięzców 40, wpisaną do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej pod numerem NIP 5662015989, REGON 36225238.

Kupującym – rozumie się przez to osobę fizyczną (posiadającą co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych i ukończone 18 lat), a także osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, posiadającą zdolność prawną i zdolność do czynności prawnej.

Sklepie – rozumie się przez to sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://bosko-cosmetics.com/

Towarze – rozumie się przez to towary oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży detalicznej w Sklepie.

Cenie brutto – należy przez to rozumieć cenę zawierającą podatek VAT wyrażoną w złotówkach, nie uwzględniającą Kosztów dostarczenia Towaru.

Dostawcy – należy przez to rozumieć podane w Regulaminie Firmy Kurierskie współpracujące ze Sprzedawcą.

Kosztach dostarczenia Towaru – rozumie się przez to opłaty za dostawę Towaru do Kupującego. Kwoty te są uwidocznione na stronie internetowej Sklepu podczas dokonywania przez Kupującego zamówienia Towaru.

Zamówieniu – przez złożone Zamówienia Kupujący składa firmie Bosko Cosmetics Piotr Człapski ofertę zawarcia umowy sprzedaży Towarów określonych przez Kupującego do realizacji w formie elektronicznej, zgodnie z niniejszym regulaminem.

 

Rejestracja i warunki dokonywania zamówień

 1. Do korzystania z usług https://bosko-cosmetics.com/ przez Kupującego niezbędny jest dostęp do Internetu, aktywne konto e-mail oraz numer telefonu kontaktowego.
 2. Poprzez rejestrację Konta Użytkownik oświadcza, że:
 3. zapoznał się z treścią Regulaminu oraz zaakceptował jego treść w całości,
 4. spełnia warunki wymagane do korzystania ze Sklepu określone w Regulaminie.
 5. Użytkownik jest obowiązany do utrzymania w tajemnicy hasła dostępu do Konta. Użytkownik jest zobowiązany dołożyć najwyższej staranności, aby nie dopuścić do utraty hasła dostępowego lub wejścia w jego posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu). Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za udostępnienie loginu i hasła osobom trzecim.
 6. Użytkownik może w każdej chwili usunąć swoje Konto. Usunięcie Konta powoduje stałe i bezpowrotne usunięcie wszelkich danych Użytkownika z systemu. Kupujący może wysłać oświadczenia o rozwiązaniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na adres e-mail office@bosko-cosmetics.com Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną nie odnosi żadnego skutku w stosunku do zawartych umów sprzedaży, chyba że Sklep i Kupujący zgodnie postanowią inaczej.
 7. Rejestracja Klienta w Sklepie nie jest obowiązkowa. Klient może złożyć Zamówienie bez dokonania rejestracji w Sklepie, po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacji.
 8. Rejestracja w sklepie jest dobrowolna, nieodpłatna i związana z prawidłowym wypełnieniem formularza rejestracyjnego (w szczególności podaniem wymaganych w formularzu danych osobowych, numeru kontaktowego, adresu dostawy, adresu e-mail – wykorzystywanego później jako login – i ustalenia hasła oraz zapoznaniem się z regulaminem Sklepu Bosko Cosmetics. Rejestracja dokonywana jest jednorazowo. Kolejne Zamówienia dokonywane są przez podanie loginu (e-mail) i hasła.
 9. Kupujący składa Zamówienie na stronie internetowej Sklepu. Sprzedawca przesyła Kupującemu za pośrednictwem poczty elektronicznej link do potwierdzenia Zamówienia.
 10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Kupującego, np. w drodze kontaktu telefonicznego.
 11. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w momencie potwierdzenia przyjęcia do realizacji Zamówienia przez Sprzedawcę poprzez wysłanie Kupującemu e-maila z numerem Zamówienia.
 12. Sprzedawca ma prawo do odmowy realizacji Zamówień:
 13. złożonych na nieprawidłowo wypełnionym formularzu,
 14. po bezskutecznej próbie potwierdzenia Zamówienia,
 15. złożonych z naruszeniem niniejszego regulaminu.
 16. Dokonywanie Zamówień w Sklepie jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku, natomiast ich realizacja odbywa się w dni robocze (od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-17.00).
 17. Sprzedawca nie realizuje Zamówień w dni ustawowo wolne od pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 18. Cena brutto Towaru umieszczona jest na stronie internetowej Sklepu obok informacji o Towarze.
 19. Bezpośredni kontakt Kupującego ze Sprzedawcą jest możliwy za pomocą formularza na stronie internetowej Sklepu, adresem e-mail office@bosko-cosmetics.com lub telefonicznie pod numerem telefonu podanym w otrzymanym e-mailu po złożeniu Zamówienia.
 20. W Sklepie do każdego zakupu wystawiany jest rachunek lub na życzenie Kupującego faktura VAT. Rachunek lub faktura są wyłącznym dokumentem, na podstawie którego Sprzedający rozpatruje reklamacje lub zwroty.
 21. Rachunek lub faktura VAT wystawiane są automatycznie i przesyłane Kupującemu niezwłocznie po otrzymaniu informacji o doręczeniu Zamówienia do Kupującego, na adres email wskazany przy składaniu Zamówienia.
 22. W razie wystąpienia braku Zamówionego Towaru, Sprzedawca poinformuje o tym fakcie Kupującego przed realizacją Zamówienia, a Kupujący ma prawo wówczas do rezygnacji z całości Zamówienia, bądź do rezygnacji z części Towaru.
 23. Kupujący zobowiązuje się do zapłaty oznaczonej przez Sprzedawcę ceny za zakupiony Towar wraz z Kosztami dostarczenia Towaru.
 24. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Kupującemu zamówiony Towar wolny od wad, zaś Kupujący zobowiązuje się Towar ten odebrać. Towar staje się własnością Kupującego w momencie dostawy do Klienta.
 25. Warunki umowy sprzedaży określa niniejszy regulamin, obowiązujące przepisy prawa oraz indywidualne ustalenia pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym.
 26. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady Towaru, regulacja tej odpowiedzialności zawarta jest w przepisach Kodeksu cywilnego, w szczególności w art. 556 oraz art. 556.1-556.3KC.
 27. Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Kupującego zamówienia.
 28. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

III. Zasady płatności

Aktualne i dostępne w Sklepie formy płatności są określone na stronie internetowej Sklepu. Możliwe formy płatności to:

 1. a)    Płatności online. Podmiotem świadczącym obsługę płatności PayU S.A. Dostępne formy płatności – karty płatnicze:

VISA, MASTERCARD

W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Kupującego kartą płatniczą Sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Kupującego.

 1. b) Pobranie: wpłaty należy dokonać gotówką przy odbiorze Towaru. Opcja dostępna tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. c) Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy.

Przy płatnościach elektronicznych w tytule przelewu należy podać numer Zamówienia (w razie niepodania w tytule przelewu numeru Zamówienia, Sprzedawca podejmuje starania w celu ustalenia tego numeru, w szczególności kontaktuje się z Kupującym, a w razie niemożliwości ustalenia numeru Zamówienia do danego przelewu Sprzedawca zwraca wpłaconą kwotę na rachunek z którego został nadany przelew).

 

Dostawa

 1. Sprzedawca zapewnia dostarczenie Towarów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej.
 2. Dostawy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej realizowane są wyłącznie dla zamówień złożonych w PLN, natomiast dostawy do krajów Unii Europejskiej realizowane są dla zamówień złożonych w EURO. Koszty i sposoby dostawy zawiera punkt 5 niniejszego paragrafu.
 3. W przypadku zawarcia umowy sprzedaży Towar zostanie dostarczona na adres wskazany przez Kupującego. Miejsce oznaczone tym adresem stanowi miejsce spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę.
 4. Dostawa odbywa się za pośrednictwem Firmy Kurierskiej Inpost oraz Paczkomatów Inpost.
 5. Sposoby, Koszty oraz Obszar dostarczenia Towaru są podawane na stronie internetowej Sklepu przy składaniu Zamówienia.
 6. W razie nieobecności Kupującego pod wskazanym w Zamówieniu adresem, Kurier skontaktuje się w celu ustalenia terminu ponownej dostawy. W razie ponownej nieskutecznej dostawy z winy Kupującego może on zostać obciążony kosztem nieudanych dostaw.
 7. Przy dostawie Towaru Kupujący powinien sprawdzić, w obecności Dostawcy, czy przesyłka nie posiada uszkodzenia wynikłego z transportu, czy jest nienaruszona, czy jest zgodna z Zamówieniem, a następnie dokonać potwierdzenia Dostawcy odbioru Zamówienia.
 8. W przypadku stwierdzenia widocznych zewnętrznych uszkodzeń przesyłki Kupujący proszony jest o niezwłoczne zgłoszenie tego faktu dostarczającemu Towar, w celu sporządzenia w obecności przedstawiciela Dostawcy protokołu szkody, oraz poinformowanie  o zaistniałej szkodzie Sprzedającego.
 9. W przypadku stwierdzenia niekompletności lub niezgodności otrzymanego Towaru z Zamówieniem Kupujący proszony jest o zgłoszenie tego faktu Sprzedającemu w ciągu 5 dni roboczych od dnia dostarczenia przesyłki.
 10. Zamówienia wysyłane są w dni robocze, ciągu 48 godzin od złożenia zamówienia. W przypadku wyboru przez Kupującego sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą czas realizacji Zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
 11. Termin dostawy wynosi:
 12. a)    1-2 dni robocze – w przypadku dostaw na terenie Polski
 13. b)    do 5 dni roboczych – w przypadku dostawy do pozostałych krajów Unii Europejskiej.
 14. W razie opóźnienia w dostawie Towaru z winy Sprzedawcy, Kupujący może wyznaczyć dodatkowy termin do wydania Towaru, a po jego bezskutecznym upływie może od umowy odstąpić.

 

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Kupującemu który jest konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy sprzedaży za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: office@bosko-cosmetics.com przed jego upływem. Wzór formularza odstąpienia od umowy znajduje się poniżej, w Załączniku Nr 1.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy na zasadzie wskazanej w pkt. 1 powyżej, umowę sprzedaży Towaru uznaje się za niezawartą. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia, Towar powinien zostać zwrócony Sprzedawcy zgodnie z przepisami prawa w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towaru.
 3. Sprzedawca niezwłocznie przesyła Kupującemu potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez konsumenta adres e-mail.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, Kupujący zwraca Towar Sprzedawcy przesyłając go pod następujący adres: Biuro Bosko Cosmetics, ul. Willowa 8/10 lok.40, 00-790 Warszawa.  Do zwracanego Towaru należy załączyć dowód zakupu.
 5. Bezpośrednie koszty zwrotu Towaru ponosi Kupujący. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek wysłanych za pobraniem. Sprzedawca ponosi koszty zwrotu Towaru wyłącznie w przypadku uprzedniego wyrażenia przez Sprzedawcę zgody na poniesienie wymienionych kosztów.
 6. Zwracany przez Kupującego Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. W takim przypadku Sprzedawca może zwrócić Kupującemu kwotę wartości Towaru, ale obniżoną o kwotę odpowiadającą zmniejszeniu wartości Towaru.
 7. Sprzedawca niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania od Kupującego oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności za Towary, objęte oświadczeniem o odstąpieniu oraz koszty dostarczenia tych Towarów (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego). Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towarów.
 8. Zwracane Towary będą oceniane pod względem braku śladów użytkowania, ewentualnego uszkodzenia, ewentualnego braku lub uszkodzenia oryginalnego opakowania, braku wszelkich elementów wchodzących w skład produktu. W przypadku uchybień w powyższych elementach Sprzedawca ma prawo odmówić przyjęcia zwróconego Towaru.
 9. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 10. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży nie przysługuje Kupującemu w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu [art. 38 pkt. 5 ustawy o prawach konsumenta (Dz.U.2017.683t.j. z dnia 2017.03.30)].
 11. Uprawnienie do odstąpienia od umowy nie wyłącza uprawnień Kupującego wynikających z odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu wad Towaru.

VII. Ochrona danych osobowych

 1. Kupujący dokonując rejestracji w Sklepie wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych w formularzu w rozumieniu Ustawy z dnia: 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.) oraz z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.). Dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu zawarcia, realizacji lub rozwiązania umowy sprzedaży Towarów. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.
 2. Kupującemu przysługuje prawo do wglądu do treści podanych danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania usunięcia danych. Żądanie takie Kupujący zgłasza za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: office@bosko-cosmetics.com
 3. Kupujący może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o charakterze reklamowym i handlowym, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Odbywa się to poprzez udzielenie przez Kupującego zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych (otrzymywanie newslettera, otrzymywanie informacji o rabatach, promocjach etc.)

Świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. W ramach Sklepu Sprzedawca świadczy na rzecz Kupujących usługi drogą elektroniczną. Przez usługi świadczone drogą elektroniczną na potrzeby niniejszego Regulaminu należy rozumieć w szczególności takie usługi jak:
 • Udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie internetowej Sklepu,
 • Umożliwienie Kupującym składania zamówień za pośrednictwem strony internetowej Sklepu,
 • Umożliwienie Kupującym rejestracji kont użytkowników w Sklepie i utrzymanie tych kont,
 • Umożliwienie komunikacji pomiędzy Sprzedawcą a Kupującymi za pośrednictwem strony internetowej Sklepu,
 • Otrzymywanie przez Kupującego za pośrednictwem poczty e-mail newslettera, informacji o rabatach lub promocjach.
 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą, gdy Kupujący wyświetli stronę internetową Sklepu lub z chwilą zarejestrowania się Kupującego zgodnie z punktem II.
 2. Usługi świadczone drogą elektroniczną są nieodpłatne oraz są świadczone przez Sprzedawcę wyłącznie w zakresie niezbędnym do dokonywania przez Kupujących zakupów w Sklepie i korzystania ze strony internetowej Sklepu.
 3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną jest zawarta na czas nieokreślony.
 4. Kupującemu przysługuje prawo rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie poprzez opuszczenie strony internetowej Sklepu, a w przypadku Kupujących zarejestrowanych – poprzez usunięcie konta Kupującego.
 5. Korzystanie z usług elektronicznych opisanych w niniejszym paragrafie może wiązać się z zagrożeniem po stronie Kupującego jako użytkownika Internetu. Ryzyko związane z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną polega w szczególności na zagrożeniu zainfekowania systemu informatycznego Kupującego oprogramowaniem mającym na celu np. szpiegowanie użytkowania, kradzież ważnych danych, spowodowanie braku możliwości uruchomienia systemu, spam, usuwanie danych itp. By uniknąć zagrożeń, o których mowa powyżej, Kupujący powinien zaopatrzyć się w program antywirusowy i dokonywać systematycznych aktualizacji tego programu.
 6. Sprzedawca informuje, że system informatyczny Sklepu może wykorzystywać tzw. „cookies“, czyli małe pliki tekstowe, które służą do identyfikacji przeglądarki użytkownika dla celów statystycznych i analiz sprzedaży. Cookies nie są wykorzystywane do zbierania danych osobowych, są nieszkodliwe dla komputera, oprogramowania i danych. Wyłączenie opcji cookies jest możliwe poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej Kupującego i nie powoduje braku możliwości korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną.

Reklamacja i zwrot towaru

 1. W przypadku stwierdzenia braku towaru (wad ilościowych) lub wadliwości dostarczonego towaru, Kupujący w celu rozpoczęcia procedury reklamacyjnej powinien zgłosić reklamację listownie na adres: Biuro Bosko Cosmetics, ul. Willowa 8/10 lok.40, 00-790 Warszawa lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: office@bosko-cosmetics.com
 2. Zgłaszając reklamację, Kupujący powinien podać swoje dane kontaktowe (imię i nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu i nr zamówienia), nazwę reklamowanego Towaru, datę jego otrzymania oraz możliwie szczegółowy opis stwierdzonego problemu i swojego żądania.
 3. W przypadku braku którejkolwiek z ww. danych, Sprzedawca skontaktuje się z Kupującym celem uzupełnienia zgłoszenia reklamacji.
 4. Jeżeli reklamacja dotyczy jakości produktu Sprzedawca ma prawo zwrócić się do Kupującego o przesłanie na koszt Sprzedawcy kwestionowanego produktu celem wykonania czynności wyjaśniających.
 5. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty jej złożenia przez Kupującego. O sposobie jej rozpatrzenia Kupujący zostanie poinformowany przez sprzedawcę na adres e-mail, podany w zgłoszeniu reklamacyjnym przez Kupującego.

Postanowienie końcowe 

 1. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w powyższym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, oraz innych ustaw, a w odniesieniu do konsumentów również Ustawy o prawach konsumenta z 30.05.2014 r. (Dz.U. z 2017.683 t.j. z dnia 2017.03.30). Postanowienia Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Sądem właściwym dla rozpatrywania ewentualnych sporów mogących powstać w wyniku wykonywania postanowień niniejszego Regulaminu jest sąd właściwy dla miejsca zamieszkania konsumenta bądź w drodze mediacji (więcej informacji znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595) lub przez platformę internetową ODP. Zgodnie z dyspozycją art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 poniżej udostępniamy łącze elektroniczne do platfory ODR (ang. Online Dispute Resolution): https://webgate.ec.europa. eu/odr/main/?event=main.home.show. W przypadku, gdy Kupujący nie jest konsumentem – sąd właściwy będzie ustalany w oparciu o przepisy Kodeksu postępowania cywilnego dot. właściwości rzeczowej i miejscowej sądów.
 3. Sprzedawca jest uprawniony do wprowadzania zmian w regulaminie ze skutkiem na przyszłość. Zmiany nie mogą naruszać praw Kupującego wynikających z Zamówień złożonych przed wprowadzeniem zmian.
 4. W przypadku jakichkolwiek pytań, wątpliwości, opinii i uwag prosimy o kontakt poprzez e-mail: office@bosko-cosmetics.com lub telefonicznie pod numerem +48507456128.

ZAŁĄCZNIK Nr 1

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]

–J a/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)

umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie

następującej usługi(*)

–Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

–Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

–Adres konsumenta(-ów)

–Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

–Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

LUB

Reset Password